Trwają zgłoszenia do nagrody „Kryształy soli ” dla najlepszych organizacji pozarządowych w Małopolsce

Plakat dot.nagród - "Kryształy soli " dla najlepszych organizacji pozarządowych w Małopolsce

Do 29 lipca 2022 r.  można zgłaszać kandydatury do nagrody „Kryształy soli”  dla najlepszych małopolskich organizacji pozarządowych. Celem przyznawanej od 2005 r. nagrody celem jest wzmacnianie wizerunku trzeciego sektora, promocja działań najlepszych organizacji, popularyzacja „dobrych praktyk” oraz upowszechnianie najlepszych pomysłów. Nazwa „Kryształy Soli” nawiązuje do wyrażenia „sól ziemi” oznaczającego ludzi cennych, wyjątkowych, godnych naśladowania, najbardziej wartościowe jednostki lub grupy ludzi w jakiejś społeczności.

 

Kandydaci mogą być zgłaszani przez osoby prawne, osoby fizyczne, jak również przez jednostki organizacyjne, którym powszechnie obowiązujące przepisy przyznają zdolność prawną

W 2022 roku nagroda Kryształy Soli będzie przyznawana w następujących kategoriach:

  • Polityka Społeczna – za działalność w obszarze polityki społecznej i prorodzinnej; podejmowanie działań w obszarze szeroko rozumianej pomocy społecznej, macierzyństwa i rodzicielstwa oraz pomocy osobom potrzebującym, wykluczonym społecznie, a także osobom z niepełnosprawnościami; wspieranie profilaktyki prozdrowotnej oraz działalność na rzecz ochrony zdrowia i życia.
  • Kultura i Tożsamość Regionalna – za podejmowanie inicjatyw i działań w zakresie wspierania i rozwoju kultury i sztuki, ochrony dziedzictwa kulturowego; podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, a także rozwój, oraz pielęgnowanie i podtrzymywanie tradycji regionalnej.
  • Edukacja, Społeczeństwo Obywatelskie i Zrównoważony Rozwój – za działalność w obszarze nauki i edukacji dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych oraz popularyzację nauki; upowszechnianie i wzmacnianie postaw i świadomości obywatelskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami; rozpowszechnianie i organizację wolontariatu; rozwój sektora pozarządowego; propagowanie i rozwój społecznej odpowiedzialności biznesu, wspieranie inicjatyw społecznych i rozwiązań biznesowych wdrażanych w odpowiedzi na globalne wyzwania zrównoważonego rozwoju.
  • Sport, Turystyka, Ekologia – za prowadzenie działań na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz sportu zawodowego i amatorskiego; rozwój turystyki i krajoznawstwa; podejmowanie inicjatyw proekologicznych, promocję ekologii i ekologicznego stylu życia, a także ochronę dziedzictwa przyrodniczego.
  • Najlepsza Małopolska Inicjatywa Pozarządowa – za realizację inicjatywy/działania/projektu, który w sposób szczególny wpłynął pozytywnie na rozwój gospodarczy i społeczny oraz poprawę poziomu i jakości życia mieszkańców Małopolski, za inicjowanie zmian społecznych oraz współpracy ze środowiskiem lokalnym na rzecz dobra wspólnego; za kompleksowy charakter inicjatywy/działania/projektu, uwzględniający problemy i potrzeby otoczenia; za inicjowanie nowatorskich, modelowych rozwiązań oraz promocję dobrych praktyk.

Dzięki nagrodzie „Kryształy Soli” możemy docenić pracę, zaangażowanie osób  i organizacji działającym dla dobra innych a także pokazać ich codzienny wysiłek. Nagroda pozwala również wzmocnić wizerunek organizacji pozarządowych w świadomości mieszkańców. W tegorocznej edycji konkursu oceniana będzie działalność organizacji w latach 2017 – 2022.

Spośród wszystkich laureatów nagrody zostanie również wybrany Lider Pozarządowej Małopolski Kryształy Soli 2022, który otrzyma 25 000 zł ufundowane przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

Warto dodać, że w kategorii „Najlepsza Małopolska Inicjatywa Pozarządowa” na statuetkę mają szansę inicjatywy, działania lub projekt, który wpłynął pozytywnie na życie mieszkańców, rozwój społeczny i gospodarczy. To okazja do pokazania i wypromowania najlepszych inicjatyw podejmowanych przez organizacje pozarządowe.

Ważne! Zgłoszeń do konkursu nie mogą dokonywać w swoim imieniu same organizacje.

Podpisany formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami i z dopiskiem: Nagroda „Kryształy Soli”, należy złożyć do dnia 29 lipca 2022 r. (decyduje data wpływu do Urzędu) w jeden z następujących sposobów:

  • Pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Kancelaria Zarządu
30-017 Kraków, ul. Racławicka 56
z dopiskiem na kopercie: Nagroda „Kryształy Soli”

  • Osobiście na Dzienniku Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego: Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 8:00 – 16:00

Kraków, ul. Racławicka 56 (parter, nowy budynek)
Kraków, ul. Basztowa 22 w Krakowie lub
Agendy Urzędu:
– Miechów, ul. Warszawska 10;
– Nowy Targ, al. Tysiąclecia 44;
– Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 52;
– Oświęcim, ul. Górnickiego 1;
– Tarnów, al. Solidarności 5-9;
– Zakopane, ul. Kościeliska 7

  • Elektronicznie: za pośrednictwem platformy ePUAP

Dodatkowych informacji udziela:

Zespół Wspierania Inicjatyw Obywatelskich
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
tel. 12 61 60 121, 12 61 60 982
email: ngo@umwm.malopolska.pl

Poniżej dostępne są do pobrania informacje i dokumenty niezbędne w procesie zgłoszenia:

 

źr. małopolska.pl

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content