XXX Sesja Rady Powiatu Limanowskiego

wszyscy radni przy stole konferencyjnym

W dniu 29 listopada 2022 odbyła się XXX Sesja Rady Powiatu Limanowskiego.

Sesję rozpoczął Przewodniczący Rady Powiatu Józef Pietrzak. Następnie Radni przyjęli protokół z poprzedniej – XXIX sesji. Kolejno Starosta Mieczysław Uryga przedstawił sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Limanowskiego obejmujący okres pomiędzy sesjami.
Podczas sesji Radni podjęli uchwałę m.in.: w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdu i za jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu obowiązujących w 2023 r. Do zadań własnych powiatu wynikających z ustawy Prawo o ruchu drogowym, należy m.in. usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych. Na terenie Powiatu Limanowskiego parking taki zlokalizowany jest przy ulicy Żwirki i Wigury. Stawki za te usługi określa Rada Powiatu, a ich wysokość wynika z Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2022 r. oraz z umowy na usuwanie pojazdów zawartej z przedsiębiorcą realizującym usługę usuwania pojazdów na rzecz powiatu, gdyż nie mogą one stanowić dochodu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Stawki opłat za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie na parkingu strzeżonym Starostwa Powiatowego w Limanowej można sprawdzić tutaj : taryfikator.

Ponadto, Radni podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. W 2023 r. Powiat Limanowski uruchomi linię komunikacyjną, która przebiegać będzie na odcinku Słopnice – Tymbark -Słopnice. Całkowity koszt przedsięwzięcia to 56 000,00 zł. Powiat Limanowski zakwalifikował się do projektu o dofinansowanie ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 39 478,09 zł. Dodatkowo planowana jest kontynuacja działających już 4 linii komunikacji publicznej, tj. Limanowa – Szczawa Białe, Limanowa – Łukowica, Glisne – Mszana Dolna oraz Limanowa – Sarczyn. Całkowita planowana kwota dofinansowania dla Powiatu Limanowskiego w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych to 912 552,23 zł.
Przedmiotem obrad było również podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Powiatu Limanowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023. Przyjęty program jest podstawowym dokumentem, który opisuje zasady współpracy pomiędzy władzami samorządowymi, a działającymi na danym terenie organizacjami pozarządowymi. Określa cele, formy i priorytety współpracy samorządu w sferze realizacji zadań publicznych.

Obrady sesji zakończyły wnioski i oświadczenia Radnych.

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content