Zawiadomienie

ikonka z białą małą literą i na niebieskim okrągłym tle

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572)

STAROSTA LIMANOWSKI WYKONUJĄCY ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

zawiadamia o wszczęciu postępowania z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o., reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Michała Job, w sprawie wydania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Mszanie Dolnej, w obrębie Zarabie, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 3819/1, o powierzchni 0,2552 ha, poprzez udzielenie zezwolenia na założenie
i przeprowadzenie na niej sieci gazowej średniego ciśnienia, w ramach inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn63PE w miejscowości Raba Niżna na dz. 856, 858/1, 870/2 obr. Raba Niżna, j. ewid. Mszana Dolna – gmina, oraz w miejscowości Mszana Dolna na dz. 3819/1, 3852/1, 3856/2, obr. Zarabie, j. ewid. Mszana Dolna.”

Zgodnie z art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, informacja o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z w/w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, została zamieszczona w dniu 24 kwietnia 2024 r., w prasie o zasięgu ogólnopolskim,
na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Limanowej oraz
w dniu 26 kwietnia 2024 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mszana Dolna.

W terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia w/w informacji nie zgłosiły się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości, co skutkuje wszczęciem niniejszego postępowania.

Jednocześnie na podstawie art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego, uprzejmie zawiadamiam, że w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i całym zebranym materiałem dowodowym. Dokumentacja zostanie udostępniona do wglądu
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Limanowej przy ul. Józefa Marka 9 budynek C II piętro pokój
nr 224 w godzinach w godzinach od 730 do 1530.

Powyższe zawiadomienie podlega wywieszeniu na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Limanowej, w prasie o zasięgu ogólnopolskim oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mszana Dolna.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, ogłoszenie o czynnościach administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, uważa się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content