Zawiadomienie

Informacja - tekst
  1. Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) zawiadamia się, że 16 września 2022 r. Starosta Limanowski wydał decyzję nr 2 znak: GN.683.1.73.2021 orzekającą o przyznaniu odszkodowania za część nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 335/5, o pow. 0,0049 ha, położoną w obrębie Pogorzany, gm. Jodłownik – będącą przedmiotem decyzji Starosty Limanowskiego z dnia 6 sierpnia 2021 r., Nr 3/2021, znak BA.6740.11.2.2021 o udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn. „ Rozbudowa drogi gminnej nr 340179 K Pogorzany – Wieniec w km 0+003,50 – 1+078,55 w miejscowościach Szczyrzyc oraz Pogorzany”. Zobowiązano także Wójta Gminy Jodłownik – reprezentującego Gminę Jodłownik, do złożenia odszkodowania do depozytu sądowego, na okres 10 lat, jednorazowo, w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o ustaleniu odszkodowania stanie się ostateczna.

Strony mogą zapoznać się z treścią wyżej wymienionej decyzji Starosty Limanowskiego w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Limanowej przy ul. Józefa Marka 9, budynek C II piętro pokój nr 224, w godzinach pracy urzędu
tj. pon. – pt. 730-1530.

Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania, za pośrednictwem Starosty Limanowskiego, do Wojewody Małopolskiego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Treść zawiadomienia

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content