Informacja

informacja

Starosta Limanowski Na podstawie art. 7d pkt 1 lit a i art. 24a ust. 4 – 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r., Prawo geodezyjne i kartograficzne ((Dz.U.2020.276 t.j.) informuję, że w terminie od dnia 29.11.2021r., do dnia 17.12.2021r informuje, że w godzinach pracy urzędu, tj.: od 7.30 do 15.30, w Starostwie Powiatowym, z siedzibą w Limanowej, ul. Józefa Marka 9, w Sali 225 (II piętro – budynek B), zostanie wyłożony projekt operatu opisowo – kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków, obejmujący obręby ewidencyjne: Kamionka Mała, Krosna, Laskowa, Sechna, Strzeszyce do wglądu zainteresowanych osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

Podstawowymi elementami w ww. projektu są: mapa ewidencyjna oraz rejestr ewidencji gruntów, budynków i lokali.

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo – kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, uzyskać niezbędne wyjaśnienia, lub zgłosić do protokołu ewentualne uwagi.

Upoważniony pracownik Starostwa Powiatowego w Limanowej, przy udziale przedstawiciela wykonawcy prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, w terminie 15 dni roboczych, od upływu terminu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego, rozstrzyga o przyjęciu, lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do tego projektu, po czym informuje zgłaszającego uwagi o sposobie ich rozpatrzenia.

Po upływie powyższego terminu, dane objęte modernizacją zawarte w projekcie operatu opisowo – kartograficznego stają się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków.

Informację o tym fakcie Starosta Limanowski ogłasza w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Starostwa.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie, udzielają pracownicy Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Limanowej – sekretariat tel. (18) 33 37 888.


Dotyczy projektu nr RPMP.02.01.04-12-0075/16-00-XVII/8/FE/17 pn. „E-Usługi w informacji przestrzennej Powiatu Limanowskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach Poddziałania 2.1.4 E – usługi w informacji przestrzennej.

 


 

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content