Informacja: wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Informacja

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

                                                                                                                                                                                                                                                        

                do Uchwały Nr 296/19

                                                                                                                                                                                                                                                     Zarządu Powiatu Limanowskiego

                                                                                                                                                                                                                                                                        z dnia 6 listopada 2019 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY W TRYBIE USTAWY Z DNIA 21 SIERPNIA 1997 R.O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI

Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości

przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Oznaczenie nieruchomościSposób i termin zagospodarowania

nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowymOpis nieruchomości

 

Cena nieruchomości

 

Uwagi

 

123456
Nieruchomość oznaczona  jako działki ewidencyjne nr 111/4  nr 111/8, nr 111/9, nr 111/11, położone w obrębie ewidencyjnym Poręba Wielka gmina Niedźwiedź, objęte księgą wieczystą KW Nr NS2L/00024904/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej Wydział VI Zamiejscowy Ksiąg Wieczystych w Mszanie Dolnej,  stanowiąca własność Powiatu Limanowskiego.

 

Zagospodarowanie nieruchomości zgodnie
z przeznaczeniem
w planie zagospodarowania przestrzennego.
W planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Niedźwiedź działki ewidencyjne nr 111/4  nr 111/8, nr 111/9, nr 111/11, są położone w strefie oznaczonej symbolem planu UZ/UT –Rezerwa terenu dla realizacji obiektów i urządzeń związanych z hydroterapią, profilaktyką i rekreacją.Nieruchomość będąca przedmiotem dzierżawy zagospodarowana jest  w następujący sposób:

  1. Działka ew. nr 111/8 o pow. 0,0016 ha, zabudowana jest budynkiem stacji transformatorowej kontenerowej.
  2.  Działka ew. nr 111/4 o pow. 0,0431 ha, stanowi teren urządzony drogą wewnętrzną, która łączy się z drogą publiczną.
  3. Działka ew. nr 111/9 o pow. 0,2436 ha, stanowi teren niezabudowany, po obrysie urządzony drogą wewnętrzną o nawierzchni częściowo utwardzonej kruszywem i częściowo kostką brukową betonową.
  4. Działka ew. nr 111/11 o pow. 0,2551 ha zabudowana budynkiem Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą stanowiącą I etap realizacji Centrum Rekreacji i Balneologii na bazie wód geotermalnych

Wjazd główny na nieruchomość z drogi publicznej od strony południowej, drogi wewnętrzne i parking przy budynku utwardzone kostką brukową betonową, płytami ażurowymi betonowymi i częściowo  teren urządzony zielenią. Teren całej nieruchomości ogrodzony wyposażony w  dwie automatyczne bramy. Dodatkowy wjazd na nieruchomość od strony północnej przez dz. ew. nr 111/4.

 

Cena wywoławcza do pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego zabudowanych nieruchomości ozn. jako dz. ew. nr 111/4   111/8, nr 111/9 i nr 111/11 została ustalona w wysokości:
16 000,00 netto miesięcznie plus należny podatek  VAT, który na dzień wywieszenia wykazu wynosi 23% .

Tak więc kwota brutto wynosić będzie 19 680,00 zł.

 

Podatek od nieruchomości oraz koszty związane
z utrzymaniem zabudowanych nieruchomości pokrywa dzierżawca

 

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Limanowej przy ul. J. Marka 9 a także zamieszcza się na stronach internetowych urzędu.

Informację o zamieszczeniu wykazu właściwy organ podaje do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

 

 

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content