NABÓR KANDYDATÓW DO POWIATOWEJ RADY RYNKU PRACY W LIMANOWEJ

Logo Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej (trzy prostokąty pochylone w odcieniach szarości i zielona strzałka w prawo)

Uprzejmie informuję, że z dniem 23 listopada 2020 r. upływa kadencja Powiatowej Rady Rynku Pracy w Limanowej.

Zgodnie z art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1409 z późn.zm.) powiatowa rada rynku pracy jest organem opiniodawczo – doradczym starosty w sprawach polityki rynku pracy.

Członków powiatowej rady rynku pracy powołuje starosta, spośród kandydatów zgłoszonych przez działające na terenie powiatu terenowe struktury każdej organizacji związkowej i organizacji pracodawców, reprezentatywnej w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.

W związku z powyższym Starosta Limanowski zaprasza do zgłaszania kandydatów do pracy w Powiatowej Radzie Rynku Pracy w Limanowej na okres nowej kadencji, która trwać będzie od 24 listopada 2020 r. do 23 listopada 2024 r.

Spośród zgłoszonych kandydatów zostanie utworzona Powiatowa Rada Rynku Pracy w Limanowej.

Kandydata należy zgłosić pisemnie (wg załączonego wzoru) wraz z informacją zawierającą:

  • nazwę i dane teleadresowe organu/organizacji zgłaszającej
  • informacje dot. rodzaju i zakresu działalności organizacji,
  • imię i nazwisko kandydata, pełniona funkcja oraz dane kontaktowe,
  • opis kariery zawodowej kandydata oraz informacje potwierdzające osiągnięcia
    i doświadczenia w zakresie rynku pracy,
  • pisemną zgodę kandydata na powołanie w skład Rady.

Zgłoszenia można składać pocztą lub osobiście w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej, ul. J. Marka 9  (pok. 320 III piętro) w terminie do dnia 23 października 2020 r.

Zgłoszenia, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę.

Wszelkie informacji w tym zakresie uzyskać można pod nr tel. 18/33 75 850.

Karta zgłoszenia kandydata na członka Powiatowej Rady Rynku Pracy w Limanowe:

https://powiat.limanowski.pl/wp-content/uploads/2020/10/karta-zgłoszenia.pdf

Starosta Limanowski

                                                                                                                 mgr Mieczysław Uryga

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content