OGŁOSZENIE O PRZETARGU

informacja

Zarząd Powiatu Limanowskiego o g ł a s z a przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 111/4 nr 111/8, nr 111/9, nr 111/11 położonej w Porębie Wielkiej.

Przedmiot przetargu ustnego nieograniczonego stanowi zabudowana nieruchomość oznaczona jako działki ewidencyjne nr 111/4, nr 111/8, nr 111/9, nr 111/11 o łącznej pow. 0,5434 ha, położona w Porębie Wielkiej objęta księgą wieczystą KW Nr NS2L/00024904/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej Wydział VI Zamiejscowy Ksiąg Wieczystych w Mszanie Dolnej, stanowiąca własność Powiatu Limanowskiego.
Zgodnie z ogłoszeniem o przetargu, oraz regulaminem przetargu minimalną cenę wywoławczą za dzierżawę w/w nieruchomości w przetargu ustalono w wysokości 16 000,00 zł netto miesięcznie. Wpłata wadium w kwocie 1 600,00 zł. Minimalne postąpienie 160,00 zł.
W planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Niedźwiedź przedmiotowa nieruchomość znajduje się w strefie oznaczonej symbolem planu UZ/UT –Rezerwa terenu dla realizacji obiektów i urządzeń związanych z hydroterapią, profilaktyką i rekreacją. Bezpośredni dojazd z drogi publicznej. Parking.
Podatek od nieruchomości pokrywa dzierżawca.
TERMIN przetargu ustala się na dzień 19 grudnia 2019 r. godz. 1100 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Limanowej przy ul. J. Marka 9 (bud „B” – II piętro pokój 204b).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości – 1 600,00 zł na konto Starostwa Powiatowego w Limanowej: Bank Spółdzielczy w Limanowej
Nr rachunku: 57 -8804-0000–0000–0012–2353–0013.
Wadium winno być uiszczone przelewem do dnia 16 grudnia 2019 r.
Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości.
W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego
Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – wydane w terminie 3 miesięcy przed datą przetargu.
W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim, posiadających ustawową wspólność majątkową, do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków lub oryginalne pełnomocnictwo notarialnie poświadczone na przystąpienie współmałżonka do przetargu na każdym etapie postępowania przetargowego.
Wadium przepada na rzecz Wydzierżawiającego, jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy w terminie 7 dni od daty powiadomienia go na piśmie o wyniku przetargu.
Okres dzierżawy wynosi do 35 lat od dnia podpisania umowy.
Termin wydania nieruchomości ustala się na okres do 7 dni od dnia podpisania umowy dzierżawy.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Informacje o przedmiocie dzierżawy, regulamin przetargu, z którym wszyscy przystępujący do przetargu winni się szczegółowo zapoznać oraz projekt umowy dzierżawy można odebrać
w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami w Limanowej przy ul. J. Marka 9, budynek „C”, II piętro pokój 224 – ponadto informacje są udzielane pod numerem tel. (18) 3337-919 oraz można je znaleźć na stronie internetowej www.powiat.limanowa.pl.

 

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content