Podsumowanie działań Zarządu i Rady Powiatu Limanowskiego w 2023 r.

27 grudnia 2023 r.

2023 to pierwszy rok wolny od obostrzeń wynikających z pandemii. Największe niebezpieczeństwo wprawdzie minęło, lecz gospodarcze skutki okresu pandemii będziemy odczuwać jeszcze długo. Ciężką sytuację na światowych rynkach pogłębił wybuch konfliktu zbrojnego na Ukrainie. Poniższe podsumowanie prezentuje efekty działań Zarządu i Rady Powiatu Limanowskiego w kończącym się 2023 roku i obejmuje najważniejsze obszary życia, jak: bezpieczeństwo, rynek pracy, infrastruktura drogowa, edukacja, zdrowie, kultura, sport i turystyka.

 

Bezpieczeństwo:

Grudzień 2023 r. to 22 miesiąc konfliktu zbrojnego na Ukrainie. Inwazja Rosji na naszego wschodniego sąsiada spowodowała napływ mieszkańców Ukrainy, którzy z dala od wojny, szukali azylu w Polsce. Działania wojenne uruchomiły wielką akcję solidarności w całej Polsce. Nie inaczej było w naszym powiecie. W kulminacyjnym momencie ponad 1,5 tys. osób znalazło schronienie w miejscach zakwaterowania udostępnionych przez samorządy, przedsiębiorców i właścicieli agroturystyki. Aktualnie przebywa w nich 587 osób. Powiat Limanowski tylko w tym roku wypłacił z Funduszu Pomocy Ukrainie ponad 17 mln zł, a od początku wojny kwota ta, to prawie 39,5 mln zł. Powiat Limanowski wspiera również działania służb, w tym policji i straży pożarnej, przekazując na ten cel środki finansowe. W 2023 r. z budżetu powiatu dofinansowano zakup samochodu pożarniczego dla Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej oraz radiowozu dla Limanowskiej Policji. Ponadto powiat dofinansował cykl szkoleń strażaków ratowników OSP oraz organizację powiatowych ćwiczeń sił i środków Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Działania władz powiatu w zakresie bezpieczeństwa miały również charakter edukacyjny. 6 maja br. w Europejskim Dniu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, na placu przed budynkiem Pływalni Limanowskiej odbył się ”Otwarty Dzień z Powiatową Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego”. Wydarzenie, miało na celu edukację i promocję właściwych postaw i zachowań wśród użytkowników ruchu drogowego. Do udziału w wydarzeniu zaproszeni byli uczniowie szkół podstawowych oraz przedszkoli. Wszyscy uczestnicy otrzymali odblaski.

 

Rynek pracy:

W 2023 roku Powiatowy Urząd Pracy pozyskał ponad 24 mln zł z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego na aktywizację bezrobotnych, wsparcie pracodawców w tworzeniu miejsc pracy oraz na szkolenia pracowników w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. W tym roku PUP w Limanowej zorganizował 2 giełdy pracy, w których udział wzięły 82 osoby. Odbyło się również 11 spotkań dedykowanych młodzieży szkolnej, które zgromadziły ok. 700 uczniów, 18 spotkań z udziałem osób bezrobotnych w ramach informacji i porad grupowych, a także konferencje z pracodawcami z terenu powiatu limanowskiego. Ponadto w Powiatowym Urzędzie Pracy w Limanowej uruchomiony został punkt doradztwa dla młodzieży, utworzony w ramach projektu pilotażowego „Czas na Młodych – punkty doradztwa dla młodzieży”. Zainteresowane osoby poniżej 30 roku życia z terenu powiatu limanowskiego mogą uzyskać wsparcie związane z pośrednictwem pracy, poradnictwem zawodowym, szkoleniami zawodowymi, stażami, pracami interwencyjnymi, bonami startowymi, bonami na zasiedlenie, jednorazowymi środkami na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Edukacja:

W ostatnich latach na rynku pracy można zaobserwować nasilający się trend zapotrzebowania na pracowników o specjalistycznych umiejętnościach. Zbudowanie mocnej bazy edukacyjnej w szkołach średnich jest więc podstawowym zadaniem samorządu powiatowego. Realizując podjętą misję samorząd powiatu w 2023 r. dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Programu Sportowa Polska oddał do użytku kompleks boisk wraz z ich oświetleniem przy Zespole Szkół Techniczno–Informatycznych oraz boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Mszanie Dolnej. Koszt zadania wyniósł 2,3 mln zł. Ponadto, powiat przeprowadził modernizację sal gimnastycznych w trzech szkołach ponadpodstawowych Powiatu Limanowskiego, przywracając im funkcję obiektów sportowych, nowoczesnych i przyjaznych dla uczniów. Koszt 1,7 mln zł. Ze środków rządowego programu Polski Ład przeprowadzono modernizację budynków oświatowych szkół prowadzonych przez Powiat Limanowski. Inwestycje dotyczyły między innymi remontów elewacji, pokrycia dachowego, remontów korytarzy, łazienek, budowy ogrodzeń, oświetlenia ulicznego czy remontu parkingu. Powiat Limanowski zakończył realizację projektu pn. „Rozwój CKZ w Powiecie Limanowskim – poszerzenie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne, a także kształcenie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami”. W ramach realizacji zadania w tym roku zostały doposażone pracownie szkolne w specjalistyczny sprzęt za kwotę 397 tys. zł. Wartość całego projektu to prawie 8 mln zł. Staraniem włodarzy powiatu limanowskiego przy Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej utworzone zostanie Informatyczne Branżowe Centrum Umiejętności. Na to zadanie powiat otrzymał dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy na kwotę 15 mln zł.

Infrastruktura drogowa:

Powiat Limanowski w trosce o poprawę jakości dróg oraz bezpieczeństwa wszystkich ich użytkowników, przeznacza na ten cel znaczną część budżetu. W ostatnim czasie wzrosty cen surowców i usług spowodowały zwiększenie zaplanowanych wydatków. Taka sytuacja pociąga za sobą konieczność podjęcia trudnych, ale poprzedzonych dokładną analizą, decyzji. Niemniej, osiągnięcie nadrzędnego celu – komfort użytkowania dróg powiatowych zostało osiągnięte. Łącznie w 2023 r. zmodernizowane zostało ponad 17 km powiatowej infrastruktury drogowej, które obejmowało odcinkowe położenie nowej nawierzchni bitumicznej wraz z wzmocnieniem geosiatką, wykonanie odwodnień, przebudowę chodników (6 km) i poboczy, przebudowę 3 przepustów, modernizację 8 przejść dla pieszych wraz z wprowadzeniem oświetlenia dedykowanego, montaż nowego oznakowania drogowego, jak również utwardzenie ścieżek, budowę oświetlenia drogowego i wykonanie punktów wypoczynkowych na szlaku od Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Zalesiu w kierunku góry Mogielica. Łączny koszt tych inwestycji wyniósł ok. 52 mln zł i w znaczącej części (38mln zł) pokryty został ze środków zewnętrznych pozyskanych z: Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, Funduszu Leśnego oraz partnerów lokalnych jednostek samorządu terytorialnego.

Zdrowie:

Dostęp do specjalistycznej opieki medycznej, jak i sprawnie działający szpital, dostosowany do potrzeb otaczającego nas świata, jest rzeczą priorytetową. Dlatego, dzięki staraniom Zarządu Powiatu Limanowskiego, Szpital Powiatowy w Limanowej otrzymał środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 13 mln zł na przebudowę i rozbudowę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Szacowany koszt całego przedsięwzięcia wyniesie 18 mln zł, z czego 2,3 mln zł to środki z Funduszu Medycznego. Ponadto od 2020 r. Zarząd Powiatu Limanowskiego przyznaje stypendia dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim. Pomoc materialna w wysokości 2 tys. zł miesięcznie przyznawana jest na okres maksymalnie 9 miesięcy. Ze stypendium skorzystało 7 studentów. Działania te, mają na celu przede wszystkim zapewnienie kadry lekarskiej limanowskiemu szpitalowi.

Kultura, sport, turystyka:

Z roku na rok Powiat Limanowski zyskuje popularność jako miejsce organizacji licznych wydarzeń sportowych o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim, a nawet międzynarodowym. Mając świadomość potencjału malowniczego Beskidu Wyspowego i Gorców jak i możliwości turystycznych regionu, Powiat Limanowski wspiera organizację prestiżowych imprez sportowych takich jak 14. Wyścig Górski Limanowa – Przełęcz pod Ostrą czy 25. Międzynarodowy Wyścig Kolarski Memoriał Henryka Łasaka, które przyciągają do powiatu rzesze miłośników sportu, jak również turystów chcących aktywnie spędzić czas. Szeroki wachlarz atrakcji zapewnia również Pływalnia Limanowska, która dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym w wysokości 9 mln zł z programu Polski Ład przejdzie gruntowną modernizację. Zaplanowano optymalizację energetyczną obiektu, remont strefy dziecięcej i relaksu na hali basenowej oraz przebudowę strefy saun. Kolejnym krokiem będzie budowa basenu zewnętrznego i dodatkowych wanien jacuzzi. Nie sposób nie wspomnieć w tym miejscu o organizacji ważnych wydarzeń kulturalnych, których Powiat Limanowski jest organizatorem – Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych oraz Powiatowego Przeglądu Dorobku Artystycznego i Kulinarnego Kół Gospodyń Wiejskich. Eliminacje powiatowe są przepustką do finałów wojewódzkich, gdzie zwycięskie orkiestry i KGW mogą zaprezentować swoje umiejętności, promując tym samym dorobek artystyczny naszego powiatu. W obszarze wspierania kultury, Zarząd Powiatu Limanowskiego w 2023 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego oraz upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, zabezpieczając na ten cel w budżecie kwotę 100 tys. zł. Również w tym roku, zostały wręczone nagrody pieniężne oraz statuetki osobom, których działalność na rzecz kultury i osiągnięcia sportowe przyczyniły się do promocji Powiatu Limanowskiego.

Szanowni Państwo!

Mijający rok był pełen pracy, obfitujący w liczne wydarzenia, cenne inicjatywy i możliwości pozyskania środków na realizację sztandarowych projektów i planów rozwoju Powiatu Limanowskiego. Zamykamy go z poczuciem dobrze wykonanego zadania.

Nie udałoby się tego wszystkiego dokonać bez współpracy i to na wielu płaszczyznach. Począwszy od parlamentarzystów, wojewody, marszałka, wójtów, burmistrzów i przedstawicieli wielu instytucji.

Dziękuję Zarządowi Powiatu za merytoryczną pracę, Radzie za przychylność i współpracę w podejmowaniu ważnych decyzji oraz wszystkim pracownikom Starostwa Powiatowego w Limanowej za pełne oddania wykonywanie zadań.

Mieczysław Uryga
Starosta Limanowski

 

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content