Zakaz użytkowania wody z wodociągu wiejskiego Przyszowa

Po zapoznaniu się z wynikami badań próbki wody pobranej w dniu 30 lipca 2021 r. z wodociągu wiejskiego Przyszowa I – punkt poboru: sieć – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Przyszowej, 34 – 604 Przyszowa 484-  badanie wody wykonane przez Oddział Laboratoryjny WSSE Kraków –  nr sprawozdanie cząstkowe: LW/2221/N/2021-1 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej informuje o przekroczeniach dopuszczalnych wartości parametrów mikrobiologicznych.

  1. Data wystąpienia zanieczyszczenia: dzień poboru 30.07.2021r.
  2. Dobowa produkcja wody : ok. 17,0 m3dobę
  3. Liczba zaopatrywanej ludności : około 90 osób
  4. Stosowane uzdatnianie wody:  okresowe chlorowanie
  5. Liczba pobranych próbek wody – 1

– sieć

  1. Przyczyna zanieczyszczenia: nieznana
  2. Podjęte działania:

– PPIS w Limanowej wydał decyzję administracyjną nr 23/NHK/21 z dnia 31.07.2021r.
o zakazie użytkowania  wody w/w wodociągu.

  1. Wynik badania:

– liczba bakterii coli – 1600 j.t.k. w 100ml wody

– liczba  bakterii Escherichia  coli – 30  j.t.k. w 100ml wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej stwierdza, że:

– jakość wody w przedmiotowym wodociągu pod względem mikrobiologicznym
nie odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. z 2017 r.
poz. 2294), z uwagi na przekroczenia  w wodzie dopuszczalnych wartości: mikrobiologicznych – liczba bakterii grupy coli, liczba bakterii Escherichia coli.

W dniu 31 lipca 2021 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej wydał decyzję administracyjną nr 23/NHK/2021 o zakazie użytkowania wody z wiejskiego Przyszowa I do czasu uzyskania prawidłowych wyników badania wody. Woda ta może być używana do celów sanitarnych (spłukiwanie toalet).

 

 

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content