Informacja dotycząca wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

ikonka z białą małą literą i na niebieskim okrągłym tle

Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie.

1) Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości.

Nieruchomość położona w obrębie 5 Miasta Limanowa stanowiąca działkę ew. nr 534, objęta księgą wieczystą nr NS1L/00048198/9, zabudowana budynkiem- adres. ul. Matki Boskiej Bolesnej 16.

2) Powierzchnia nieruchomości.

Pomieszczenia wraz z częścią wspólną o łącznej powierzchni użytkowej 159,96 m2.

3) Opis nieruchomości.

Lokal użytkowy (pomieszczenia oznaczone nr 1,4,5,6,7,8,9,10,) wraz z częścią wspólną,
o łącznej powierzchni użytkowej 159,96 m2 (w tym: pomieszczenia biurowe – 139,09 m2, część wspólna – 27,47 m2), znajdujący się w budynku usytuowanym na działce ew. nr 534 obręb 5 miasta Limanowa.

4) Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania.

U/M/kz – tereny zwartej zabudowy położone w strefie śródmiejskiej „CENTRUM” w rejonie rynku i ulic przyległych, obejmujące zarówno obiekty o wyłącznej funkcji usługowej (handel, gastronomia, turystyka, kultura, administracja i inne), jak też budynki usługowo – mieszkalne, z funkcją usługową (na ogół handlowo – gastronomiczną) w parterze budynku i funkcją mieszkalną na wyższych kondygnacjach. W odniesieniu do istniejących budynków dopuszcza się utrzymanie obecnej funkcji mieszkalnej na parterze. Utrzymuje się istniejącą na tym terenie zabudowę na powyższe cele z dopuszczeniem jej remontów, przebudowy, rozbudowy i nadbudowy oraz przeznacza się teren na realizację nowych obiektów. Warunkiem realizacji inwestycji jest nieprzekraczanie przeważających w sąsiedztwie istniejących gabarytów wysokościowych oraz nienaruszanie praw osób trzecich. Z uwagi na położenie terenów U/M w centrum miasta, lokalizacja zabudowy może następować bezpośrednio w granicy działki budowlanej lub w odległości mniejszej niż 3 m. od granicy działki. Dopuszcza się również realizację na tym terenie nowej, wolnostojącej uzupełniającej zabudowy mieszkalno-usługowej jak też wolnostojących usług. Wymagane uzgodnienie z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków projektów budowlanych przebudowy lub remontów kapitalnych wszystkich położonych w obrębie tej strefy istniejących oraz projektowanych budynków.

5) Termin zagospodarowania nieruchomości.

Nie dotyczy.

6) Cena nieruchomości.

Nie dotyczy.

7) Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

Nie dotyczy.

8) Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy.

Nie dotyczy

9) Terminy wnoszenia opłat.

Nie dotyczy.

10) Zasady aktualizacji opłat.

Nie dotyczy

11) Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie.

Oddanie w użyczenie na okres do 30 września 2033 r., w związku z realizacją celu publicznego jakim jest funkcjonowanie jednostki organizacyjnej Powiatu Limanowskiego.

12) Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.

Nie dotyczy.

 

wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie PINB

 

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content