Informacja o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy

Powiatowu Urząd Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej informuje o bieżącej sytuacji na lokalnym rynku pracy.

W czerwcu 2018 r. w stosunku do maja liczba osób bezrobotnych spadła o 183 osoby.
W porównaniu do czerwca ubiegłego roku liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych jest mniejsza o 747 osób. Wg stanu na koniec czerwca 2018 r. w ewidencji osób bezrobotnych figurowało 4099 osób bezrobotnych. Większość osób bezrobotnych (87,6%) stanowiły osoby poprzednio pracujące, zwolnieni
z przyczyn zakładu pracy to nieznaczny (7,5%) odsetek zarejestrowanych, 143 osoby bezrobotne posiadały orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 629 to osoby bezrobotne zarejestrowane po raz pierwszy.

Zdecydowaną większość wśród zarejestrowanych osób bezrobotnych (87,4%) stanowią osoby
w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Do tej kategorii zaliczamy osoby m.inn.:
do 30 r. życia – 1445 osób,
powyżej 50 r. życia – 810 osób,
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 r. życia – 1098 osób,
niepełnosprawne – 143 osoby,
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 r. życia – 8 osób,
długotrwale bezrobotne – 2165 osób

Tych ostatnich (pozostających w ewidencji osób bezrobotnych powyżej 12 miesięcy w okresie ostatnich dwóch lat) jest najwięcej, stanowią 52,8% ogółu zarejestrowanych. W pierwszej kolejności Urząd kieruje wsparcie właśnie do w/w grup osób bezrobotnych.
Z ogólnej liczby bezrobotnych prawo do zasiłku posiada jedynie 14,9% osób.

Stopa bezrobocia na dzień 31 maja 2018 r. – według ostatnich danych GUS wyniosła:
– w kraju 6,1% (spadek o 0,2% w stosunku do kwietnia 2018 r.)
– w województwie małopolskim 4,9% (spadek o 0,2% w stosunku do kwietnia 2018 r. )
– w powiecie limanowskim 7,8 % (spadek o 0,3% w stosunku do miesiąca poprzedniego).

Rejestracja i wyłączenia z ewidencji bezrobotnych

W czerwcu br. zarejestrowano i zgłoszono do ubezpieczenia zdrowotnego 535 osoby tj. o 17 mniej niż
w miesiącu poprzednim, z czego 83% to bezrobotni rejestrujący się po raz kolejny.

W omawianym okresie z ewidencji osób bezrobotnych wyłączono w sumie 718 osób. Podobnie jak
w miesiącach poprzednich najczęstszą przyczyną wyłączenia było podjęcie pracy (385 osób). Warto wrócić uwagę, że 65,2% to podjęcia pracy niesubsydiowanej tj. niewspieranej środkami Funduszu Pracy. Prace subsydiowane środkami Funduszu Pracy w czerwcu b.r. podjęły 134 osoby, w tym:

prace interwencyjne – 23 osoby,
roboty publiczne – 8 osób,
refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego – 19 osób,
w ramach bonu na zasiedlenie – 7osób,
podjęcie działalności gospodarczej – 58 osób,
w ramach refundacji pracodawcy kosztów wynagrodzenia, nagrody, składek na ubezpieczenie skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia –15 osób,
dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia – 4 osoby

Ponadto na szkolenie skierowano 77 osób, na staż 32 osoby, na prace społeczno-użyteczne 15 osób. Spośród osób bezrobotnych wyłączonych z ewidencji: 99 osób nie potwierdziło gotowości do podjęcia pracy, 67 osób dobrowolnie zrezygnowało ze statusu bezrobotnego, 11 osób odmówiło przyjęcia odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, 8 osób nabyło prawa emerytalne, rentowe lub prawo do świadczenia przedemerytalnego, 3 osoby osiągnęły wiek emerytalny ,21 osób zostało pozbawionych statusu z innych powodów.

Oferty pracy
W czerwcu b.r. pracodawcy zgłosili w ramach ofert 218 wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. Wśród zgłoszonych wolnych miejsc pracy tylko 6 dotyczyło osób z orzeczoną niepełnosprawnością.

AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU
Od początku 2018 roku z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu /dofinansowywanych ze środków Funduszu Pracy/ skorzystało łącznie 1264 osób bezrobotnych, w tym skierowano do pracy:

201 osób w ramach prac interwencyjnych,
39 osób w ramach robót publicznych,
181 osób w ramach podjęcia działalności gospodarczej,
106 osób w ramach refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy,
17 osób w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 r. życia,
14 osób w ramach bonu zatrudnieniowego,
50 osób poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie,
68 osób w ramach refundacji pracodawcy kosztów wynagrodzenia, nagrody, składek na ubezpieczenie skierowanego bezrobotnego do 30 roku,

Ponadto skierowano:
286 osób na staż / w tym 2 w ramach bonu stażowego/,
287 osób na szkolenia zawodowe/w tym 1 w ramach bonu szkoleniowego/,
15 osób na prace społeczno-użyteczne.

image_pdfimage_print

Udostępnij