Odbyła się XXXV sesja Rady Powiatu Limanowskiego

31 sierpnia 2023 r. odbyła się XXXV sesja Rady Powiatu Limanowskiego. Na posiedzeniu obecni byli goście: poseł na Sejm RP Urszula Nowogórska, Dyrektor  Zarządu Zlewni w Nowym Sączu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Katarzyna Pierzga oraz Kierownik Nadzoru Wodnego w Limanowej Edyta Rapacz. 

Na początku obrad radni m.in. zapoznali się z informacjami przedstawionymi przez starostę Mieczysława Urygę w sprawozdaniu z pracy Zarządu w okresie pomiędzy sesjami. Pierwszy blok tematyczny bieżącej sesji dotyczył zatwierdzenia zmian wynikających z prowadzonej polityki finansowej. Następnie pod obrady radnych poddane zostały punkty związane z gospodarowaniem nieruchomościami powiatu limanowskiego. Podjęta została uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości położonej w Laskowej oraz wydzierżawienie mienia nieruchomego Szpitala Powiatowego w Limanowej. W pierwszym przypadku przeniesienie prawa własności przeprowadzone zostało na wniosek wójta Gminy Laskowa, którego przedmiotem było nieodpłatne przekazanie na własność działki ew. nr 423/3 położonej w Laskowej i stanowiącej starodroże drogi powiatowej. Droga ta jest użytkowana jako droga gminna pn. „Starodroże – Jabłoniec”, jednakże jej stan prawny był nieuregulowany. W celu zmiany tej sytuacji Zarząd Powiatu pozyskał tytuł własności do tej nieruchomości  i wystąpił do Rady Powiatu o wyrażenie zgody na zbycie w drodze darowizny na cel publiczny jakim jest utrzymanie drogi gminnej. Przedmiotowe działanie zostało uzgodnione z Powiatowym Zarządem Dróg w Limanowej. Z kolei Dyrektor Szpitala Powiatowego w Limanowej zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na wydzierżawienie w trybie przetargowym na okres 10 lat pomieszczeń o powierzchni 108 m 2 z przeznaczeniem na działalność handlową apteki, znajdujących się na parterze budynku głównego Szpitala przy ul. Piłsudskiego 61. Cena wywoławcza zaproponowana przez Dyrekcję wynosi  650,00 zł netto za 1 m 2 . Podjęcie w dniu dzisiejszym tej uchwały przez Radę Powiatu pozwoli Szpitalowi Powiatowemu rozpocząć procedurę przetargową. Jesienią tego roku kończy się okres dzierżawy dotychczasowemu najemcy.

Ponadto radni zdecydowali o przeznaczeniu środków PFRON na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych. Mianowicie Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznał Powiatowi Limanowskiemu dodatkowe środki w wysokości: 108 012,00 zł na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2023 r. Środki te w większości są przeznaczone na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej (kwota 108 000,00 zł. ). Pozostałe 12,00 zł przekazuje się na zadanie pn.: dofinasowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.

Zgodnie z zaplanowanym porządkiem obrad Rada Powiatu w drodze uchwały wyraziła zgodę na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego dot. uruchomienia linii komunikacji publicznej na trasie Mszana Dolna – Wola Skrzydlańska – Szczyrzyc. Powiat Limanowski po zakwalifikowaniu się do kolejnego naboru ogłoszonego przez Wojewodę Małopolskiego pn.: Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej uzyskał dofinasowanie do utworzenia w/w linii komunikacyjnej. Podjęcie uchwały przez Radę Powiatu umożliwi wybranie operatora do wykonywania przewozów na wspomnianej trasie przejazdu. Należy zaznaczyć, że utworzenie dodatkowej linii komunikacyjnej będzie  współfinansowane przez Gminę Dobra, która wnioskowała o utworzenie takiego połączenia. W ramach wykonywania przejazdów powiat planuje realizować 5 kursów od poniedziałku do piątku oraz dwa kursy w weekendy.

Końcowe punkty sesji obejmowały zapoznanie radnych ze sprawozdaniem z kontroli Komisji Rewizyjnej za okres od 23 grudnia 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. oraz ze sprawozdaniem z działań podejmowanych w roku 2022 przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na terenie powiatu limanowskiego.

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content