Ogłoszenie o przetargu na wynajem lokalu użytkowego

ikonka z białą małą literą i na niebieskim okrągłym tle

Zarząd Powiatu Limanowskiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku Inkubatora Przedsiębiorczości przy ul. Fabrycznej w Limanowej.
Przedmiot przetargu stanowi najem pomieszczenia 6c znajdującego się na parterze budynku Inkubatora Przedsiębiorczości przy ul. Fabrycznej w Limanowej o powierzchni 30,08 m2.
Minimalna cena wywoławcza za 1 m2 powierzchni użytkowej w/w placu ustalona została w wysokości 12,00 zł netto. Minimalne postąpienie 0,20 zł/1m2 netto.
W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Limanowa działka, na której znajduje się budynek z przedmiotowym lokalem, leży w terenie działalności produkcyjno- usługowej PU3 w strefie ochrony konserwatorskiej. Bezpośredni dojazd z drogi publicznej. Parking.
Podatek od nieruchomości pokrywa najemca.

TERMIN przetargu ustala się na dzień 30 sierpnia 2023 r. o godz. 9:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Limanowej przy ul. J. Marka 9 (bud „B” – II piętro pokój 204).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości dwumiesięcznej minimalnej stawki czynszu najmu w kwocie – 722,00 zł na konto Starostwa Powiatowego w Limanowej: Bank Spółdzielczy w Limanowej
Nr rachunku: 57-8804-0000–0000–0012–2353–0013.
Wadium winno być uiszczone przelewem do dnia 25 sierpnia 2023 r.
Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości.
W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – wydane w terminie 3 miesięcy przed datą przetargu. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
Wadium przepada na rzecz Wynajmującego, jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu w terminie 7-miu dni od daty powiadomienia go na piśmie o wyniku przetargu.
Okres najmu lokalu wynosi do 5 lat od dnia podpisania umowy.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Informacje o przedmiocie najmu, regulamin przetargu, z którym wszyscy przystępujący do przetargu winni się szczegółowo zapoznać oraz projekt umowy najmu można odebrać w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami w Limanowej przy ul. J. Marka 9, budynek „C”, II piętro pokój 224 – ponadto informacje są udzielane pod numerem tel. (18) 3337-919 oraz można je znaleźć na stronie internetowej www.powiat.limanowski.pl.

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content