Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

znak osoby na wózku i asystenta

W związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej naborem wniosków do Programu pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, realizowanego w ramach środków Funduszu Solidarnościowego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej przeprowadza diagnozę potrzeb w środowisku Powiatu Limanowskiego.

O przyznanie środków finansowych na realizację programu mogą ubiegać się gminy oraz powiaty.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dla:

  • dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadających orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu lub innym traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym bądź umiarkowanym stopniu.

Kto może być asystentem?

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika, opiekunami prawnymi uczestnika lub osobami faktycznie zamieszkującymi z uczestnikiem:

  • posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta; lub
  • posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu; lub
  • wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego (w przypadku osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej całkowicie) w Karcie zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami. Podmiotem tym może być również osoba fizyczna, (a więc nie tylko osoba prawna, czy jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej), która zleciła udzielenie bezpośredniej pomocy osobie z niepełnosprawnością.

Na potrzeby realizacji Programu, za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:

  • wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej,
  • wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie,
  • wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,
  • wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Szczegółowe informacje dot. Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 znajdziesz tutaj: PROGRAM AOON EDYCJA 2024

W związku z powyższym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej zwraca się z prośbą do zainteresowanych mieszkańców Powiatu Limanowskiego o kontakt z tut. Centrum w celu zgłaszania potrzeb w przedmiotowym zakresie. 

Z uwagi na procedurę Programu, w tym termin złożenia wniosku samorządu powiatowego do właściwego wojewody deklaracje osób zainteresowanych uczestnictwem prosimy kierować do dnia 1 września 2023 r. do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej, telefonu kontaktowy: 18 33 37 825.

UWAGA ! Zgłoszenie chęci udziału w Programie nie jest równoznaczne z przyznaniem usług Asystenta !

Źródłem finansowania Programu będą środki z Funduszu Solidarnościowego, którego główną ideą jest m. in. wsparcie społeczne, zawodowe, zdrowotne oraz finansowe osób niepełnosprawnych.

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content