Zarząd Powiatu Limanowskiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Porębie Wielkiej oznaczonej numerami działek ewidencyjnych nr 111/4, nr 111/8, nr 111/9 i nr 111/11, z równoczesną sprzedażą posadowionych na gruncie budynków i budowli.

Zarząd Powiatu Limanowskiego o g ł a s z a przetarg u s t n y nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Porębie Wielkiej oznaczonej numerami działek ewidencyjnych nr 111/4, nr 111/8, nr 111/9 i nr 111/11, z równoczesną sprzedażą posadowionych na gruncie budynków i budowli.

W planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Niedźwiedź działki ewidencyjne nr 111/4 nr 111/8, nr 111/9, nr 111/11, są położone w strefie oznaczonej symbolem planu UT1 – Tereny usług turystyki i wypoczynku.

Przedmiotem przetargu jest:
Oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Porębie Wielkiej stanowiącej własność Powiatu Limanowskiego, objętej księgą wieczystą Nr NS2L/00024904/5, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej Wydział VI Zamiejscowy Ksiąg Wieczystych w Mszanie Dolnej, oznaczonej numerami działek ewidencyjnych 111/4 o powierzchni 0,0431 ha, 111/8 o powierzchni 0,0016 ha, 111/9 o powierzchni 0,2436 ha, nr 111/11 o powierzchni 0,2551 ha, z przeznaczeniem pod realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Centrum Rekreacji i Balneologii w Porębie Wielkiej” z równoczesną sprzedażą budynków i budowli posadowionych na tej nieruchomości.

Zgodnie z art. 72 ust. 3 pkt 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 3% ceny nieruchomości gruntowej osiągniętej w przetargu plus podatek VAT w stawce 23%.

Opłata roczna jest płatna z góry za dany rok w terminie do 31 marca każdego roku kalendarzowego, na konto Starostwa Powiatowego w Limanowej.

Zasady aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego określa art. 77 pkt. 1 i 2 oraz art. 78 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.

Cena wywoławcza:
Cena wywoławcza prawa własności zabudowanej nieruchomości oznaczonych jako dz. ew. nr 111/4 111/8, nr 111/9 i nr 111/11 została ustalona w wysokości:11 646 918,00zł netto plus należny podatek VAT 23%

w tym:
– wartość rynkowa prawa własności gruntu – 646 918,00 zł netto.
– wartość części składających się z budynków i budowli – 11 000 000,00 zł netto.

Wpłata wadium – 5 % ceny wywoławczej w wysokości 582 345,90 zł.

postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych – o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.
Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do wpłacenia ceny wylicytowanej, pomniejszonej o wpłacone wadium nie później niż przeddzień zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność.

Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego oraz koszty wieczysto – sądowe poniesie Kupujący.

Obciążenia:
Brak

Czas, miejsce i warunki przetargu.

TERMIN przetargu ustala się na dzień 5 grudnia 2018 r. o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Limanowej przy ul. J. Marka 9 (bud „B” – II piętro pokój 204b)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Starostwa Powiatowego w Limanowej: Bank Spółdzielczy w Limanowej
Nr rachunku: 57 – 8804 – 0000 – 0000 – 0012 – 2353 – 0013
Wadium winno być uiszczone przelewem do dnia 30 listopada 2018 r.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu (zatwierdzeniu przez Zarząd Powiatu wyniku przetargu), jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wpłacone przez uczestnika nie rodzi skutków prawnych w zakresie podatku VAT.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się jako przedpłata na poczet ceny nabycia nieruchomości i nie podlega oprocentowaniu.

Sprzedawca zobowiązuje się zawiadomić nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin zawarcia umowy nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia na piśmie.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia
w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu względnie nie uiści ceny nabycia
w przewidzianym terminie sprzedawca może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zastrzeżenie, że z ważnych powodów organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg, podając niezwłocznie informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć do Zarządu Powiatu Limanowskiego czynności związane z przeprowadzeniem przetargu.

Informacje o przedmiocie sprzedaży, regulamin przetargu, z którym wszyscy przystępujący do przetargu winni się szczegółowo zapoznać można odebrać w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w Limanowej przy ul. J. Marka 9, budynek „C”, II piętro pokój 224 – ponadto informacje są udzielane pod numerem tel. 18 3337-919 oraz można je znaleźć na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Limanowej.

 

REGULAMIN  regulamin Przetarg ustny balneologia

image_pdfimage_print

Udostępnij